Activitats

La Fundació realitza un seguit d'activitats d'impuls i de difusió de la recerca sobre el patrimoni documental antic, en especial l'esdevingut de l'activitat notarial, en els àmbits del dret públic i del dret privat:

. La publicació de les fonts per a la història del dret i de les institucions catalanes. Transcripció i estudis de fons o conjunts documentals cabdals per a la història de les institucions catalanes, obra d'especialistes prestigiosos. Edició d'actes de simposis i congressos sobre la matèria.

. La publicació d'estudis de recerca històrica basats en fons notarials. Edició d'obres de recerca sobre la història social, econòmica, cultural, religiosa, institucional, etc. de Catalunya o els Països Catalans, a partir de fons documentals notarials.

. La promoció de la recerca sobre la història del notariat i sobre la seva contribució al desenvolupament institucional de Catalunya. Especial esment te la revista Estudis Històrics i Documents de l'Arxiu de Protocols, editada en col·laboració amb el Col·legi de Notaris de Catalunya, o la organització del congrés d'Història del Notariat Català.

. La inventariació dels fons dels arxius notarials de Catalunya. Impuls a la inventariació dels fons documentals notarials que es conserven als arxius de protocols de cada comarca i que, en ocasions. es remunten al segle XIII.

. Les beques d'investigació. Convocatòria anual per dotar treballs i tesis doctorals en l'àmbit de la historia de les institucions catalanes, i altres activitats destinades a encoratjat nous investigadors i incentivar la recerca.

. El suport a iniciatives d'altres entitats i institucions, o promoció d'activitats de cooperació conjunta, en projectes afins als objectius de la Fundació.