Col·leccions
Inventaris d’Arxius Notarials de Catalunya

Col·lecció resultat d'una tasca sistemàtica d'inventari del ric patrimoni arxivístic que l'activitat diària dels notaris catalans ha anat creant, al llarg dels segles, en l'exercici de la seva professió. L'objectiu es preservar-lo i conservar-lo millor i difondre els seus continguts a la societat.

Textos i Documents

Edició crítica d'ordenacions, col·leccions i textos jurídics d'especial interès per a l'evolució del dret català. També recull treballs sobre conjunts documentals importants que palesin la contribució dels notaris en el naixement i desenvolupament de les institucions del país.

Textos i Documents. “Maior”

Edició especial de gran format d'algunes grans compilacions jurídiques cabdals per a la història del dret català.

Estudis

Estudis d'anàlisi històrica, treballs d'investigació i actes de simposis i de congressos, tant en l'àmbit de la institució notarial i del dret comú, com en aspectes de la vida social, econòmica i comercial catalana i la seva reglamentació. Abasten diferents èpoques de la història.

Acta Notariorum Cataloniae

L'antiguitat, varietat i riquesa documental dels llibres notarials representen una font d'inqüestionable valor històric: la societat, l'economia, les institucions, l'art, la llengua s'hi senten profundament reflectides. L'edició sistemàtica d'aquestes fonts les posen a l'abast dels investigadors.

Llibres de Privilegis

En aquesta col·lecció s'editen els llibres de privilegis d'institucions públiques del nostre país, especialment municipals, que representen una font bàsica per al coneixement històric del seu origen, així com el dret local català.

Diplomataris

El procés històric de bona part de les institucions públiques i privades catalanes ha estat enregistrat en un considerable nombre de documents, algunes vegades solts i d'altres copiats en còdexs específics. Aquests conjunts documentals, facticis o transcrits en cartularis, representen una font de primer ordre per al coneixement d'aquelles institucions, el seu origen i evolució.

Arnaldi de Vilanova opera medica omnia

En col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Un treball recopilatori on els millors especialistes fan una edició i anàlisi aprofundida i pluridisciplinària de l'obra cabdal del gran metge, científic i humanista Arnau de Vilanova, que marcà un dels moments culminants de la biomèdica escolàstica, des del segle XII fins al XIV. El seu prestigi romanguè fins al segle XVII.

Col·laboracions editorials

Llibres i publicacions de la Fundació no catalogables en les seves col·leccions científiques. També s'inclouen publicacions fruit de la col·laboració amb altres entitats editorials i que reben el suport de la Fundació.

Pujar