Noguera, humanista i mecenes

Un altre dels trets característics de Raimon Noguera és el seu permanent interès per l’estudi, la difusió i la preservació del patrimoni documental. Ja notari de Barcelona, aviat entra a formar part de la comissió de Cultura de Col•legi de Notaris de Catalunya, i també esdevé el notari arxiver.

L’any 1936, quan la guerra civil esclata, en plena efervescència revolucionaria a Barcelona, Noguera protagonitza un episodi prou significatiu: un grup d’anarquistes aviat acudeix armat al Col•legi notarial per destruir l’arxiu de protocols, que representa el testimoni escrit de la propietat privada. Noguera els fa front amb arengues i els convenç, finalment, de no cremar-lo.

Acabat el conflicte, és ell el responsable de l’organització de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, el primer que s’endreça a Espanya. Però, sobre tot, és el responsable d’obrir els arxius al públic, ja que Noguera concep l’arxiu com un fet viu i obert de bat a bat als investigadors. Per aplegar els treballs d’investigació que s’hi fan, el 1948 funda la revista “Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols”, que s’edita fins avui dia i és accessible en aquesta pàgina web.

Publica diversos estudis sobre la història del notariat, sobre els arxius de protocols i l’instrument notarial. A més, tenim els seus estudis jurídics, especialment sobre institucions econòmiques medievals catalanes, com l’emfiteusi, les companyies mercantils o les comandes marítimes.

Ultra ser inspirador i impulsor d’estudis relacionats amb la documentació notarial, Noguera exerceix influència sobre algunes obres dels seus amics intel•lectuals com Pierre Vilar o Jaume Vicens Vives. Per exemple, la Notícia de Catalunya d’aquest darrer, de la qual s’afirma que va ser inspirada per ell.

El constant interès de Raimon Noguera per difondre el llegat històric català, en alguns casos d’abast universal, com el Llibre del Consolat de Mar, el porta a actuar amb decisió en el mecenatge: primer constitueix el Fons Noguera, dins de l’Institut d’Estudis Catalans, per a impulsar i finançar la recerca i la publicació en aquests àmbits, i finalment, crea la Fundació Noguera.

 

 

Pujar